Longa '59

Volgende wedstrijd
23/02/2019
12:00
Bekijk volledige rooster

Protocol Omgangsvormen

1. Uitgangspunten
Van ieder lid, vrijwilliger of gast wordt verwacht, dat zij zich gedragen volgens  algemeen
aanvaarde fatsoensnormen.
Gedrag en taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren is niet toegestaan!
Ongewenste omgangsvormen hebben gevolgen voor de betrokkenen, de sfeer, prestaties, ziekteverzuim, verloop, etc.
 
2. Intentieverklaring
Het bestuur van de Volleybalvereniging Longa‘59 (hierna te noemen Longa‘59) stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden.
Indien nodig neemt het bestuur sancties, die kunnen variëren van een mondelinge waarschuwing
tot ontslag of royering als lid. Het bestuur kan overwegen melding te doen bij de politie.

3. Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen
a) Dit beleid inzake ongewenste omgangsvormen heeft niet alleen betrekking op leden, maar geldt ook voor externe trainers, stagiaires en mensen die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen ten behoeve van Longa‘59
b) Ongewenste omgangsvormen komen niet alleen voor tussen leden onderling, maar kunnen ook plaatsvinden tussen leden en derden. Bij derden moet gedacht worden aan leden van andere verenigingen, bezoekers, etc.
c) Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de pleger, maar hoe het overkomt bij de geïntimideerde. Mensen hebben zelf het recht om hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar.

4. Geheimhouding en bescherming
Een ieder, die betrokken is bij de uitvoering van dit beleid en daarbij de beschikking heeft over
de gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is
verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit beleid de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Het bestuur van Longa’59 draagt er naar vermogen zorg voor dat bij gebruikmaking van de klachtenregeling de melder voor  zover mogelijk niet wordt benadeeld in zijn/haar positie binnen de organisatie.

5. Definities
 Ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen Longa’59 verstaan: a) seksuele intimidatie,
b) discriminatie, c) pesten, d) fysiek geweld en andere vormen van (verbale) agressie.
 
a) Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is ongewenst gedrag van seksuele aard of ander op geslacht gebaseerd
gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen bij de vereniging. Hieronder
valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet is gediend.
Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van
seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is.
Het kan hierbij onder meer gaan om:
• onnodige of ongewenste aanrakingen;
• voortdurende opmerkingen over het uiterlijk;
• dubbelzinnige opmerkingen of gebaren;
• een bepaalde manier van kijken;
• (poging tot) aanranding of verkrachting.
 
b) Discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of
voorkeur op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of
herkomst, die tot doel of gevolg heeft de gelijke behandeling van leden, vrijwilligers en
derden aan te tasten of teniet te doen.
 
c) Pesten
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon
of een groep personen tegen meestal één ander die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen.
Voorbeelden van pesten zijn:
• telefoonterreur;
• iemand als lucht behandelen;
• iemand bespotten;
• roddelen;
• iemand in het openbaar belachelijk maken;
• zinloze taken geven.
 
d) Geweld en agressie
Als er gesproken wordt over geweld en agressie, dan gaat het om voorvallen waarbij een lid psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden:
• Verbaal  : schelden en beledigen;
• Psychisch : lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren;
• Fysiek  : schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.

6. Preventie 
Aanstelling externe vertrouwenspersonen (m/v)
Het bestuur van Longa’59 kan eventueel gebruik maken van een deskundige medewerker van NEVOBO of NOC*NSF om als externe vertrouwenspersoon(m/v) op te treden. Deze persoon heeft de specifieke kennis omtrent preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld.
In eerste instantie echter is hiervoor een interne vertrouwenscontactpersoon  aangesteld.
Deze is te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@longa59.nl
 

7.  Melding
 Als iemand het slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, geweld en/of agressie, dan kan hij/zij diverse wegen bewandelen namelijk:
Het zoeken naar onderlinge oplossingen:
De betreffende personen kunnen proberen om onderlinge problemen in eerste instantie samen op
te lossen. Het komt vaak voor dat iemand niet beseft dat zijn/haar gedrag ongewenst is. Als
diegene rechtstreeks op zijn/haar gedrag wordt aangesproken, is dat vaak al voldoende om aan
het gedrag een eind te maken.
 
Als het niet mogelijk blijkt om gezamenlijk tot een oplossing te komen kan men naar keuze
 1. Contact opnemen met iemand van het bestuur van Longa’59:
Als er een melding van ongewenst gedrag binnenkomt zal een bestuurslid  in ieder geval, bij voorkeur op korte termijn, met de betreffende persoon of personen gaan praten om te voorkomen dat het erger wordt en om eventuele vervolgstappen te bespreken.
 2. Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon:
Een andere mogelijkheid is dat het lid contact opneemt met de vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon lost een klacht niet op, maar is er in de eerste plaats om hem/haar op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen.
De vertrouwenscontactpersoon houdt daarbij alleen rekening met het belang van de betreffende persoon, het ‘slachtoffer’. Hij/zij doet niets  zonder dat dit lid dat wil en gaat in vertrouwen met de informatie om, waarbij de anonimiteit van degene die de klacht meldt wordt gegarandeerd.
Na de eerste opvang van het lid kan de vertrouwenscontactpersoon samen met het lid analyseren wat er precies aan de hand is, wat het lid al heeft ondernomen en wat er verder nog te doen valt:
• zoeken naar een informele oplossing bijvoorbeeld via een bemiddelaar;
• adviseren over het indienen van een formele klacht;
• inschakelen van de externe vertrouwenspersoon;
• eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening en/of politie
• begeleiden van het lid in al deze fasen.
 
8. Klachtenregeling 
Een klachtenregeling komt aan de orde wanneer het contact met de vertrouwenscontactpersoon geen bevredigend resultaat oplevert. Leden kunnen in dat geval een formele klacht indienen.
Over de te volgen procedure, waarin sprake zal zijn van hoor en wederhoor, beslist de vertrouwenspersoon. De betrokkenen zullen hierover worden geïnformeerd.
 
9.  Sancties
Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn, kan het bestuur van Longa’59 op advies van de
vertrouwens(contact)persoon aan het aangeklaagde lid een sanctie opleggen. De zwaarte
van de sanctie wordt van geval tot geval bepaald en zal afhankelijk zijn van de ernst van de
voorvallen. In principe kunnen de volgende sancties worden opgelegd:
• mondelinge waarschuwing;
• schriftelijke waarschuwing;
• schorsing;
• ontslag;
• royement;
• bij vermeende strafbare handeling melding bij politie

De maatregel die wordt gekozen, is er mede op gericht dat het lid die de klacht meldt de activiteiten binnen de vereniging, op gezonde, veilige en prettige manier, kan voortzetten.
 

Vertrouwenscontactpersoon: Esther Spekschoor
Email: vertrouwenscontactpersoon@longa59.nl
 
 
 02-2015

Sponsors

Tweets